Changsha city county people’s Congress election xpphone

Changsha city counties NPC election original title: Changsha city counties NPC election Du cents Xu Dazhe, voting for the Hunan daily news October 29th even day, Changsha city urban counties NPC election voting have been carried out. Provincial Party Secretary Du Jiahao, deputy secretary of the provincial Party committee, acting governor Xu Dazhe, to the average voter identity, came to the twenty-ninth District Furong district, Tianxin District and seventy-fifth polling stations to vote, the election of the location of the District People’s congress. Provincial leaders and veteran comrades Chen Xiangqun, Yi Lianhong, Xu Yousheng, Fu Kui, Huang Guanchun, Huang Lanxiang, Liu Lianyu, Li Youzhi, Zhang Jianfei, Yang Weigang, Dong Zhiwen, Liu Yue, Xiang and Cai Lifeng in their respective constituencies to vote. In the constituency polling stations, the general election of the deputies banners and slogans to create a solemn and solemn atmosphere. Du cents, Xu Dazhe and other leaders and their constituents together to listen to the relevant election matters carefully, understand the candidates, voters will exchange to the staff examined carefully, and receive the votes. Fill out their votes, we turn to the ballot box, and cast a vote. (Hunan Daily reporter He Jia Liu Wentao Zhou Zhi Heng take tiny Zhang Yijia)相关的主题文章: